สวทช. เปิดบ้าน ‘NAC2023’ โชว์เทคโนฯ ขับเคลื่อนธุรกิจ

เทคโนโลยี

สวทช. เปิดบ้าน ‘NAC2023’ โชว์เทคโนฯ ขับเคลื่อนธุรกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การประชุมประจำปี สวทช. ในปีนี้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศขับเคลื่อนประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model  ซึ่ง สวทช. จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 โดยปีนี้จัดแบบออนไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งกิจกรรมสัมมนาวิชาการ นิทรรศการ กิจกรรมเยี่ยมชม กิจกรรมนำเสนอเชิงธุรกิจ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน  พร้อมกันนี้ ได้ตั้งเป้าให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของบุคลากรวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้จากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งการประชุมฯ ครั้งนี้แบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 การขับเคลื่อน และ 4 การส่งเสริม  ประกอบด้วย การพัฒนาตามสาขายุทธศาสตร์ ได้แก่

  • เกษตรอาหาร
  • สุขภาพการแพทย์
  • พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
  • ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า และการเตรียมกำลังคน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ

เทคโนโลยี

ส่วน 4 การส่งเสริม ประกอบด้วย

  • การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
  • การยกระดับความสามารถของกำลังคน
  • การยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ
  • การปรับกฎหมาย กฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนา BCG Economy model

โดยภายในการมีนวัตกรรมมาโชว์มากมาย ประกอบไปด้วย

  • โครงการภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science

เป็นโครงการด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ High Performance Computer (HPC) ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของประเทศ และสนับสนุนความร่วมมือด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงระหว่างประเทศไทยและเซิร์น เพื่อยกระดับงานวิจัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมงานวิจัยระดับนานาชาติ

แนะนำข่าวเทคโนโลยีเพิ่มเติม : ทรู 5G จับมือซัมซุง มอบข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Samsung Galaxy S23 Series สมาร์ทโฟนแห่งปี